Adventní čas a putování Svaté rodiny po farnosti

První den

Jako Marie a Josef putovali do Betléma, tak i my se připravme putováním na příchod
Ježíše. Spojme se v modlitbě v naší farnosti a prožijme požehnaný adventní čas.
Postavičky Marie a Josefa si budeme předávat z rodiny do rodiny. Buďme ti, kteří je
přijmou. Modlitbu, která postavičky doplňuje prožívejte jako celá rodina. Jakou ji si ji
uděláte, takovou ji budete mít. Toto je pouze možný pomocný návod. Můžete se modlit
vlastními slovy, nebo se pomodlit růženec. Dopřejte si klid (vypněte mobilní telefony),
vytvořte si příjemné prostředí. Zapalte si svíčku na adventním věnci. Můžete připojit na
začátek a na konec písničku. Přeji vám klidné prožití adventního období v kruhu rodiny.

1. modlitba (večer)

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně
každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce.
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často
totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního
nitra a začneme prožívat přítomný okamžik.

Čtení z bible

Výběr je čistě na rodině, popřípadě lze čerpat z https://www.vira.cz/nedelni-liturgie, kde naleznete čtení na
konkrétní dny.

Prosby (možné vlastními slovy)

Uděl dary své božské lásky celému našemu (farnímu) společenství.
Dej nám sílu k životu z víry ve slovech i ve skutcích.
Ochraňuj děti naší farnosti od špatného příkladu a svodů ke zlému.
Přiveď všechny křesťany ke společnému eucharistickému stolu.
Pomoz všem, kdo pečují o nemocné, chudé, slabé a trpící lidi.
Všechny národy chraň před živelnými pohromami.
Upevňuj mír ve světě a odstraň všechnu zášť a nepřátelství.

Díky (možné vlastními slovy)

Bože, děkuji ti, že jsi
– naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje
– světlo, které osvěcuje každého člověka
– světlo, které zazářilo z výsosti
– světlo, které nezná žádného večera
– naše světlo a náš život
– že jsi do naší temnoty přinesl své světlo.
Bože, u tebe není nic nemožné. Prosíme tě, ať tvé mocné slovo přinese vnitřní svobodu
všem lidem a ať je pozve do tvého království, kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Druhý den

2. modlitba (ráno)

– Každý si může vybrat jednu větu a napsat si ji na papír. Ten je nutné mít celý den na
očích a připomínat si ji v myšlenkách.

Pane, dej abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle, každou hodinu tohoto dne mě
ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným
přesvědčením, že ve všem je Tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil a
nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.

Modlitba pro děti

Drahý Otče, dobré ráno,
pomoz mi dnes říkat “ano”
dobru, lásce, laskavosti,
ať mě zdobí Boží ctnosti.
Nemusí mě svírat strach,
mám ochránce na dosah.
Na cestách mě stále střeží
dobrý Anděl – posel Boží.

3. modlitba (večer)

Popovídejte si o dnešním dnu, co kdo zažil
Pane Ježíši, děkujeme Ti za dobu adventní, kdy se můžeme připravovat na oslavu Tvého
narození. Děkujeme Ti, že můžeme dobu adventní prožívat v našich rodinách, s těmi, kdo
nás mají rádi. Kéž děláme druhým i Tobě radost, umíme si odpouštět a dobře se
připravíme na Vánoce. Prosíme Tě také za naše kamarády a za lidi, kteří Tě neznají, aby
se s Tebou o Vánocích setkali a mohli se také radovat z Tvého narození. Amen.

Čtení z bible

Výběr je čistě na rodině, popřípadě lze čerpat z https://www.vira.cz/nedelni-liturgie, kde naleznete čtení na
konkrétní dny.

Prosby (možné vlastními slovy)

Veď nás, abychom jako Maria šli trpělivě po cestě víry.
Nauč naše rodiny odpovědné péči o život.
Dej, ať si lidé podrobí Zemi, ale nestanou se otroky denního shonu.
Dej, ať v rodinách našeho národa vyrůstá mládež velkých ideálů.
Probuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru v Tebe nebo v lidi.
Pane, náš Bože! Shlédni na celou naši farnost, zbav nás našich chyb a dej, ať Ti sloužíme
oddaně a nerušeně. Skrze Krista, našeho Pána.

Díky (možné vlastními slovy)

Díky Ti, Bože, že Ti sloužit smím, za to, že Tobě náležím, za lásku Tvoji, za ochranu Tvou,
dík za pokrm i střechu nad hlavou, za všechno velké, co mi dáváš, dík i za malé, co mi
ponecháváš.
Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a
přebývat v něm. Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k
nám touží přicházet. V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě
drží v zajetí, v hlubokou touhu. Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on
sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou. Amen

Třetí den

4. modlitba (ráno)

Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí
novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před
námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal.

Poprosme Pána,
aby požehnal tento den
a nás v něm.

Modlitba pro děti

Drahý Otče, dobré ráno,
pomoz mi dnes říkat “ano”
dobru, lásce, laskavosti,
ať mě zdobí Boží ctnosti.
Nemusí mě svírat strach,
mám ochránce na dosah.
Na cestách mě stále střeží
dobrý Anděl – posel Boží.

Během třetího dne přineste modlitbu a postavičky do další rodiny v pořadí. Respektujte
prosím toho, kdo se nebude chtít dlouze navštěvovat. O předání se prosím kontaktujte,
abyste se zastihli doma. Rodinu můžete obdarovat malým dárkem – např. vánoční
ubrousky, svíčka, domácí marmeláda:)).

RubrikyNezařazené